Thiết kế Văn phòng KIMCO Corporation

Thiết kế Văn phòng KIMCO Corporation:
- Địa điểm: Viên Chăn, Lào
- Diện tích: 4500m2
- Tiến độ thi công: 10 tuần